นายเสวศ สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์]

การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 


"พระธาตุจอมหมอกแก้วเด่นฟ้า สวนสัตว์ป่าแดนวนาร่มรื่น ชุ่มชื่นห้วยส้านไหลเย็น ตำบลเด่นเน้นสินค้าสู่สากล" ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน์“การเกษตรก้าวหน้า อาชีพมั่นคง สู่ตำบลเข้มแข็ง ”

     
 
07 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
..
30 พฤศจิกายน 2561
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
ขอเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ..
23 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงประดิษฐ์
..
08 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวิ่งคบเพลิงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์
..
09 ตุลาคม 2561
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถือศีล 5 เข้าวัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา ปี 2561
..
06 สิงหาคม 2561
โครงการซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยการรับ-ส่งเด็กนักเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรมโครงการซักซ้อมการป้องกัน่และดูแลความปลอดภัยในการรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจอมหมอกแก้ว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.17/ว 2238 ..
06 สิงหาคม 2561
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร
การประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจ.ชร ..
04 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดอบรม โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2561 จากวิทยากร ดังนี้ 1. หัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยพ ..
26 กรกฎาคม 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ณ ศูน์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่. 7 บ้านป่าแดง ..
26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ..
25 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 25 ก.ค.2561
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.จอมหมอกแก้ว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และ "ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน" ณ วัดท่าต้นตัน ต.จอมหมอกแก้ว ..
26 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
ประวัติความเป็นมา ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนย ..
29 พฤษภาคม 2561
โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้จัดโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมหมอกแก้ว เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ..
28 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วเข้ารับรางวัลโล่และประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
..
24 เมษายน 2561
เข้าร่วมแข่งขันฟ้อนเล็บสามวัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย
..
30 มีนาคม 2561
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สูงอายุวัดท่าต้นตัน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
..
07 มีนาคม 2561
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ
กิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ ..
27 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลจอมหมอกแก้ว
..
09 ธันวาคม 2560
โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และน้อมนำพระราชดำรัสเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร ..
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0-5318-4101-3 โทรสาร 0-5318-4101-3 Email : info@jommokkaew.go.th

Website : http://www.jommokkaew.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2018 jommokkaew.go.th All rights reserved. Powered by TNMEDIA