ค้นหา

เข้าสู่ระบบ
Written on 16 สิงหาคม 2016, 10.05 by admin
ประชาสัมพันธ์โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล สนามกีฬาประจำตำบลจอมหมอกแก้ว...
Written on 15 กรกฏาคม 2016, 16.37 by admin
แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย...


Written on 24 ธันวาคม 2015, 14.29 by admin
โครงการงานรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล "โครงการงานรณรงค์วันต่อต้านการทุจริตสากล  "Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส"  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘   ...
Written on 06 พฤษภาคม 2015, 13.58 by พัฒนาชุมชน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ รณรงค์ป้องกันเอดส์      


Written on 16 ธันวาคม 2015, 00.00 by admin
ขอเชิญชวนเข้าฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อบต.จ...
Written on 14 สิงหาคม 2015, 00.00 by admin
รายงานการประชุมสภา อบต.จอมหมอกแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘...


Written on 31 มกราคม 2014, 15.32 by admin
กิจกรรมอุ้ยชวนลูกหลานฯ  


Written on 14 กรกฏาคม 2016, 14.10 by admin
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชำรุด หมู่ที่ 7...
Written on 14 กรกฏาคม 2016, 14.04 by admin
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาชำรุด หมู่ที่ 6...

 

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

นายเสวศ สมบูรณ์

นายก อบต.จอมหมอกแก้ว

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

 

นายดิเรก  วาสนา

ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ